• http://wss.info.pl/index.php/nasze-projekty?start=5


„Sołtysi są jedną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XX w.”

Zygmunt Zell


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów i debat w ramach projektu „Świetlicowe ATR-akcje”

Drukuj
Utworzono: 08 marzec 2017 Odsłony: 1888

ZAMAWIAJĄCY:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62- 500 Konin
Tel. 63 243 75 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie warsztatów kompetencyjnych, debat publicznych, warsztatów strategicznych i warsztatów programowania w czterech gminach: Koło, Olszówka, Rzgów i Turek. Warsztaty będą realizowane w ramach projektu pn.: „Świetlicowe ATR-akcje” realizowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, finansowanego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach umowy o dotację nr 280_I/2017.

Cel warsztatów:
Zwiększenie aktywności mieszkańców gmin, poprzez opracowanie i przetestowanie całorocznych programów aktywności lokalnej wokół świetlic wiejskich oraz wdrożenie wybranych inicjatyw społecznych.
 
Uczestnicy warsztatów:
mieszkańcy wsi zaangażowani w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderzy grup odnowy wsi i lokalnych grup działania oraz lokalni liderzy i animatorzy, np. członkinie kół gospodyń wiejskich, członkowie ochotniczych straży pożarnych, lokalnych formalnych i nieformalnych organizacji, klubów itp. Reprezentanci wszystkich grup pokoleniowych: młodzieży, dorosłych i seniorów. Ponadto do projektu zaangażowani będą wójtowie/burmistrzowie, sołtysi, członkowie rad sołeckich, radni gminni, pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele jednostek kultury i edukacji, którzy będą cennymi partnerami wspomagającymi rozwój działalności świetlic wiejskich.

Logistyka warsztatów:
1. Miejsce realizacji warsztatów: w czterech lokalizacjach gminnych.
2. Planowany termin realizacji warsztatów: kwiecień 2017 r. – 20 grudnia 2017 r.
3. Dzienna liczba godzin warsztatów: od 8 do 3 godzin dydaktycznych.
4. Częstotliwość warsztatów: 10 spotkań dla każdej grupy (średnio dwa razy w miesiącu).
5. Liczba uczestników w grupie: ponad 15 osób.
6. Liczba godzin w jednej grupie: 55 godzin.
7. Łączna liczba grup: 4.

Seria warsztatów obejmie tematykę:
1. Warsztaty kompetencyjne
- zakres powinien być dopasowany do zdiagnozowanych potrzeb i może dotyczyć w szczególności:
- możliwości działania świetlicy wiejskiej dla środowiska lokalnego;
- innowacyjnych metod w edukacji;
- planowania i realizacji przedsięwzięć lokalnych;
- sposobów/metod angażowania mieszkańców;
- możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność świetlic itp. a także kompetencji informacyjnych i informatycznych, na przykład pozwalających:
- określić rodzaj i zakres potrzeby informacyjnej,
- zapewnić sobie efektywny dostęp do źródeł informacji,
- krytycznie ocenić informację i jej źródła oraz zintegrować wyselekcjonowaną informację z dotychczas posiadaną wiedzą i systemem wartości,
- selektywnie wykorzystać informację w sposób sprzyjający realizacji określonego celu,
- określić i zrozumieć społeczne, ekonomiczne, prawne aspekty dostępu do informacji i korzystania z niej.
2. Debaty - precyzujące potrzeby, wyzwania, deficyty, oczekiwania i propozycje działań oraz diagnozujące istniejący stan posiadanych zasobów.
3. Gminne warsztaty strategiczne - uczestnicy (przedstawiciele jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, władz lokalnych, animatorzy i inne zainteresowane osoby) dokonają analizy dziedzictwa kulturowego gminy, uwzględnią oczekiwania mieszkańców, a także ich potencjał, który w przyszłości wniosą do wiejskich świetlic. Ostatecznie zostanie opracowane zestawienie zaproponowanych recept/rozwiązań i rozpowszechnione wśród wszystkich mieszkańców sołectw objętych projektem.
4. Warsztaty programowania - sformułowanie całorocznych programów aktywności z wykorzystaniem świetlicy i innych przestrzeni w sołectwach. Zostanie opracowany i przyjęty harmonogram praktykowania i wdrażania.
 
Metody prowadzenia warsztatów:
1. Prowadzone metodą warsztatową - nacisk położony na aktywność grupy.
2. Duża liczba ćwiczeń - najwięcej zapamiętuje się poprzez działanie!
3. Praktyczne podejście w prezentacji zagadnień warsztatów.
4. Warsztaty prowadzone w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze.

Trenerzy:
Podmiot, który podejmie się realizacji warsztatów powinien posiadać dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu tematyki objętej warsztatami oraz posiadać doświadczenie w realizacji podobnych szkoleń udokumentowane referencjami lub innymi równoważnymi dokumentami.
 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

• posiadający wykształcenie wyższe,
• posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania szkoleń z ww. tematyki  tj. w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził z należytą starannością min. 3 szkolenia dotyczące przedmiotu objętego zapytaniem ofertowym.
 
Zobowiązania Wykonawcy:

1. Przygotowanie merytoryczne programu warsztatów.
2. Opracowanie merytoryczne materiałów warsztatowych.
3. Przeprowadzenie warsztatów.
4. Prowadzenie debat.

Ponadto „Wykonawca” będzie otrzymywał zwrot kosztów podróży związanych z projektem na podstawie umowy dot. używania pojazdu do celów służbowych, gdzie stawka za 1 km wynosi 0,83 zł oraz karty przebiegu pojazdu.

Kryteria oceny ofert:
Cena  - 100 %

Sposób przygotowania oferty:

1. Oferty należy złożyć na poniżej zamieszczonym wzorze.
2. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto za przedmiot zamówienia, obejmującą przeprowadzenie warsztatów oraz przygotowanie materiałów warsztatowych.
3. Do oferty należy dołączyć: CV, wykaz przeprowadzonych dotychczas szkoleń.
4. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną (scan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie Zamawiającego do dnia 23 marca 2017 r. do godz. 12.00
5. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest  Grażyna Sędziak, tel. 797 901 112.


WZÓR
Nazwa Oferenta:  …………………………….
Siedziba Oferenta: ……………………………
W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym wykonania usług polegającej na przygotowaniu merytorycznym i przeprowadzeniu warsztatów kompetencyjnych, debat publicznych, warsztatów strategicznych i warsztatów programowania Oferuje/my wykonanie zamówienia zgodnie z żądaniem Zamawiającego:
Koszt wykonania w/w usługi:
Kwota netto: ………………… słownie:………………………………………
Kwota brutto: ………………. słownie:………………………………………….
 Oświadczam, że:
• jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
• posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności objętych przedmiotem zamówienia,
• posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
• znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


..............................................
(miejscowość, data)

..............................................
(czytelny podpis Oferenta)